ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 400326.000  X X
Поточна заборгованiсть за довгостроковими забов'язаннями  26.10.2010  9000.000  22.000  30.10.2012 
Довгостроковi кредити банку  23.11.2006  391326.000  9.000  05.02.2016 
    0.000  0.000   
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
    0.000  0.000000000000   
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
    0.000  X  
Податкові зобов'язання X 1701.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 43446.000  X X
Інші зобов'язання X 126211.000  X X
Усього зобов'язань X 571684.000  X X


Опис: Станом на 31.12.2011 г. ПрАТ " Укрпiдшипник" має довгостроковi зобов"язання по отриманому кредиту банка в 2006 роцi в сумi 391326,0 т.грн. Термiн погашення кредиту пролонговано до 05.02.2016 року. Протягом року ПрАТ "Укрпiдшипник" отримувало поточнi фiнансовi допомоги на зворотнiй основi станом на 31.12.2011 року така заборгованiсть становить 43446,0 т.грн. Також станом на 31.12.2011 року пiдприємство має поточну заборгованiсть за довгостроковим кредитом банка в сумi 9000,0 т.грн.термiн погашення якої 26.10.2012 р. Згiдно з П(С)БО №17 "Податок на прибуток" в зобов"язаннях вiдображенi "Вiдстроченi податковi зобов"язання" на суму 1701,0 т.грн. ПрАТ " Укрпiдшипник"має поточну заборгованiсть перед бюджетом в сумi 112,0 т.грн., iз стахування -3,0 т.грн. Термiн погашення сiчень-квiтень 2012 року. Поточна заборгованiсть за розрахунками з оплати працi складає 33,0 т.грн. Пiдприємство має поточнi зобов'язання за товари, послуги, цiннi папери -1158 т.грн.,з одержаних авансiв за товари ,послуги у сумi 44476,0 т.грн., iншi поточнi зобов'язання -80429,0 т.грн.