ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  99399.000  98680.000   1427.000  16662.000  100826.000   115342.000
  - будівлі та споруди  97749.000  97627.000  0.000  15235.000  97749.000   112862.000
  - машини та обладнання  70.000  79.000  0.000  0.000  70.000  79.000
  - транспортні засоби  95.000  38.000  1427.000  1427.000  1522.000  1465.000
  - інші  1485.000  936.000  0.000  0.000  1485.000  936.000
2. Невиробничого призначення:  5479.000  5987.000  0.000  0.000  5479.000  5987.000
  - будівлі та споруди  5020.000  5952.000  0.000  0.000  5020.000  5952.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  459.000  35.000  0.000  0.000  459.000  35.000
Усього  104878.000  104667.000  1427.000  16662.000  106305.000  121329.000
Опис:  Примiтка 1
За станом на 31.12.2011р. балансова (залишкова)вартiсть основних засобiв складає- 104667 тис.грн. знос 27586,0 тис.грн., первiсна вартiсть-132253,0 тис.грн. В т.ч : основнi засоби виробничого призначення балансова (залишкова) вартiсть 98680,0 т.грн., основнi засоби невиробничого призначення балансова (залишкова) вартiсть 5987 т.грн.
Вiдсоток використання 100%
Ступень зносу по основним засобам виробничого призначення 20%
За рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму 186,0 т.грн
з них :
-машини i обладнання-23,0 т.грн.
-iнструменти,прилади, iнвентар-36,0 т.грн.
- iншi основнi засоби- 98,0т.грн.
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи- 29,0 т.грн.
Вибуло в 2011 роцi за балансовою вартiстю 94 т.грн.основних засобiв з метою їх лiквiдацiї , як непридатних для подальшої експлуатацiї на суму 50,0 т.грн., також частка основних засобiв була реалiзована з метою подальшого отримання доходу -44,0 т.грн.
У 2011 роцi були здiйсненi валовi капiтальнi iнвестицiї на суму 1152,0 т.грн.
У 2006 роцi у заставу пiд отриманий кредит банку передано майно на суму 303091,0 т.грн.
Протягом 2011 року пiдприємство здiйснювало операцiї по здаванню пiд найм (в оперативну оренду)примiщення та транспортнi засоби з метою отримання доходу. Передано в оперативну аренду основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 188738 т.грн Термiн дiї договорiв аренди майна 1 рiк.
Доходи вiд здавання в оренду основних засобiв за 2011 рiк складають 15666,0 т.грн.( без ПДВ).Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
288448.000 272323.000
373.000 373.000
-287702.000 373.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(288448.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(-287702.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.