ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Приватне акцiонерне товариство - це акцiонерне товариство, яке здiйснює багатосторонню дiяльнiсть.
ВАТ " Укрпiдшипник" було утворено на базi спiльного пiдприємства "Торгiвельний будинок "Пiдшипник" (м.Донецьк) у 1993 роцi, вiдповiдно до Розпорядження Київської районної Ради народних депутатiв вiд 19.11.1993 року № 1149. Вiдповiдно Законам України "О пiдприємствi в Українi", "О господарських товариствах", АТВТ "Укрпiдшипник" у 1999 роцi (рiшенням № 316 вiд 14.06.1999 р. виконавчого комiтету Київської районної Ради) було переєстровано у ВАТ "Укрпiдшипник" та отримало Свiдотство про державну реєстрацiю суб"єкта пiдприємницької дiяльностi №13495470 вiд 14.06.1999 р,
яке було замiнено на Свiдотство серiя А00 № 306480 про державну реєстрацiю юридичної особи ВАТ "Укрпiдшипник", номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 12661200000006469 згiдно Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв".
У 2011 р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства було змiнено найменування з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПIДШИПНИК" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПIДШИПНИК" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", та зареєстровано Статут Товариства 28.07.2011 р. Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) № 126610500150015006469 Свiдоцтво ААБ № 861545.
У продовж 20 рокiв ПрАТ "Укрпiдшипник" здiйснювало дiяльнiсть пов"язану з забеспеченням пiдприємств та об"єднань пiдприємств рiзних галузей промисловостi та агропромислового комплексу необхiдною сировиною та продукцiєю. За цiй час Товариство значно збiльшило ефективнiсть своєї дiяльностi й свiй фiнансовий потенцiал.
За звiтний перiод дiяльнiсть Товариства заснована на двох основних напрямках: фiнансовому секторi й промисловому виробництвi, здiйснювало консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi, здiйснювало операцiї з цiнними паперами та iнвестицiйну дiяльнiсть. Так, об"ектами iнвестицiй виступають акцiї та корпоративнi права у статутних фондах як резiдентiв, так i нерезидентiв України. Опосередковане, через пов"язаних вiдносинами контролю осiб, ПрАТ "Укрпiдшипник" здiйснює iнвестицiї у виробництво продукцiї з мiдi й сплавiв мiдi, латунi, нiкелю, цинку, у тому числi круглий прокат, калiбрований прокат, злитки й катанка; у виробництво калiброваного прокату, круглоланкових ланцюгiв, зварювальних електродiв, а також ковальсько-штампувальне виробництво ; добування каменю та виробництво виробiв з каменю, у виробництво альтернативних видiв енергiї; у ринки банкiвських та страхових послуг.
Пiдприємство займається пошуком нових iдей,технологiй, iнвестицiй.
Основною метою дiяльностi товариства є здiйснення управлiння розвитком пiдприємствами, розробка iдеологiї розвитку, контроля та управлiння вiдносно промислових бiзнес одиниць та їх виробничо-господарської дiяльностi, яка спрямована на отримання прибутку та задоволення на її основi соцiально-економiчних iнтересiв акцiонерiв та членiв трудового колектива товариства.
Основними напрямками дiяльностi є:
- управлiння пiдприємствами,
- консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння,
- оренда iнших наземних транспортних засобiв та устатковання,
- здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПрАТ "Укрпiдшипник" сьогоднi - це кєруюча компанiя декiлька десяткiв успiшно працюючих пiдприємств рiзноманiтних галузей економiки, що складають замкнутий економiчний цикл, використання новiтнiх технологiй та сучасних форм менеджменту, помiркована i далекосяжна iнвестицiйна полiтика, впровадження iновацiйних рiшень.
Структура Товариства повнiстю забезпечує потреби пiдприємства i не залежить вiд зовнiшнiх факторiв. Вона є функцiональною, логiчною та керованою, що в цiлому зумовлює отримання високих результатiв у роботi Товариства. Вищим органам ПрАТ "Укрпiдшипник" є загальнi збори акцiонерiв. Для представлення iнтересiв акцiонерiв мiж проведенням Загальних зборiв, а також для контролю та регулюванням дiяльностi Генерального директора в Товариствi створена Наглядова рада. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю i самостiйно вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Органiзацiйна структура Товариства служить матерiальною основою системи управлiння пiдприємством i багато в чому визначає ефективнiсть його дiяльностi, тому до її складу входять наступнi Органiзацiйнi одиницi: Управлiння з корпоративного розвитку, Виробниче управлiння, Фiнансове управлiння, Фiнансово-єкономiчне управлiння, Дирекцiя з персоналу та кадрової полiтики, Бухгалтерiя, Департамент громадських зв'язкiв та комунiкацiй, Вiддiл iнформацiйних технологiй та телекомунiкацiй. Така структура дає можливiсть згрупувати спiвробiтникiв служб за їх функцiональною спецiалiзацiєю якi є виконавцями завдань, рiшення яких необхiдно для досягнення бiзнес цiлей. Дiяльнiсть Органiзацiйних одиниц координується Генеральним директором який несе вiдповiдальнiсть за всю органiзацiйну структуру Товариства.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом 2011 року на адресу ПрАТ "Укрпiдшипник" пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не поступали.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.99 р.,Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку , затвердженим Мiнiстерством фiнансiв України, iнструкцiями та iншими нормативними актами ,якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється за журнально-ордерною формою,господарськi операцiї пiдприємства вiдображаються вiдповiдно до плану рахункiв,затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30.11.99 р. Визнання та амортизацiя основних засобiв чи iнших необоротних матерiальних активiв ведеться вiдповiдно до Положення(стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби"., що затверджено Мiнiстерством фiнансiв України вiд 27.04.00р. №92.
Облiкова полiтика пiдприємства передбачає признання основними засобами активiв, якщо очiкуємий термiн його використання бiльш нiж рiк i первiсна вартiсть складає бiльш 1000 грн. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання та установку.
Знос основних засобiв за станом на 31.12.11 р. складає 20,86%
К малоцiнним необоротним матерiальним активам вiдносяться активи,якщо термiн його використання становлює бiльш нiж рiк i первiсна вартiсть його складає меньш 1000 грн.
Облiк надходження зносу нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до Положення(стандартам) бухгалтерського облiку №8 "Нематерiальнi активи". У бухгалтерському облiку нематерiальнi активи вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання,встановлення,доставку.
Строк амортизацiї нематерiальних активiв визнається строком їх корисного використання (але не перевищує 10 рокiв). Амортизацiя нараховується прямолiнейним методом.
Запаси включають сировину та матерiали, паливо,запаснi частини, товари для перепродажу, МШП в експлуатацiї. Вартiсть отриманих запасiв в бухгалтерському облiку вiдображено за цiною придбання з урахуванням усiх расходiв на їх доставку. Вибуття запасiв здiйснювалось за методом ФIФО.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi в бухгалтерському облiку за методом участi в капiталi, у випадках коли пiдприємство має суттєвий вплив на об"єкт iнвестування.
Фiнансовi iнвестицiї якi облiковуються за методом участi в капiталi на дату балансу вiдображенi по вартостi яка визнається з урахуванням змiн загальної величини власного капiталу об"єкта iнвестування.
Iншi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi у бухгалтерському облiку за фактично складеною собiвартiстю, яка включає в себе цiну придбання ,комiсiйних винагород, мито, податкiв,зборiв та обов"язкових платежiв.
Грошовi кошти включають суму грошей в касi, на поточних та iнших рахунках у банках. Суми в iноземних валютах перерахованi за курсом НБУ на момент складання звiту. Курсовi рiзницi протягом року виникали по операцiям з кредитами в iноземнiй валютi та вiдсотками по кредиту.
Дебiторська заборгованiсть на пiдприємствi вiдображається вiдповiдно Положення (стандарту)бухгалтерського облiку №10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть в облiку вiдображається в активах пiдприємства, якщо є впевненiсть майбутнiх економiчних вигод.
Дебiторська заборгованiсть класифiкується за сроками iї погашення -це довострокова та поточна за товари,роботи та послуги. Довгострокова поточна заборгованiсть вiдображена в балансi за її теперiшньою вартiстю.Поточна дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги вiдображається по чистiй реалiзацiйнiй вартостi без нарахування великостi резерву сумнiвних боргiв. Безнадiйних боргiв пiдприємство не має.
Зобов'язання признається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена i є iммовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в разi його погашення.Довгостроковi зобов'язання вiдображаються в балансi по їх теперiшнiй вартостi.Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi по сумi погашення. Доходи вiд реалiзацiї товарiв,работ i послуг ,iншi операцiйнi доходи,фiнансовi доходи вiдображаються в облiку пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язань, що зумовлює зростання власного капiталу. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активу або збiльншенням зобов'язань.
Облiкова полiтика, як сукупнiсть принципiв ,методiв та процедур що використовується пiдприємством для складання та представлення фiнансової звiтностi, на пiдприємствi протягом року не змiнювалась.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
"Укрпiдшипник"
станом на 31.12.2011 р. за перiод з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.


Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт - аудит"
Код ЄДРПОУ 23980886
Мiсцезнаходження: м. Донецьк - 17, вул. Овнатаняна, 4

Реєстрацiйнi данi: ТОВ "Стандарт - аудит"
Зареєстроване розпорядженням Виконкому Калiнiнської районної Ради народних депутатiв м. Донецька 12.12.1995 р., № 00366I766 (номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР № 12661200000015436).
Змiни зареєстрованi розпорядженням Виконавчого комiтету Донецької мiської ради 24.12.2008 р., (номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР № 12661070005015436).
Свiдоцтво АО1 № 431307.

Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво N 1259, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за N 98. Термiн дiї свiдоцтва продовжений до 04.11.2015 р.
Керiвник Полосiна Людмила Миколаївна
Iнформацiя про аудитора
Сертифiкат аудитора - Серiя А № 002673 вiд 5.10.1995 р., продовжений рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.1999 р, вiд 30.07.2004 р. та вiд 24.09.2009 р. Термiн дiї сертифiката продовжений до 05.10.2014 р.
Контактний телефон (062) 3858391


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"СТАНДАРТ-АУДИТ"

Свiдоцтво АПУ N 1259


Адресат:

Вступний параграф

Основнi вiдомостi про емiтента
Повна назва: Приватне акцiонерне товариство "Укрпiдшипник"
Код ЄДРПОУ 13495470
Мiсцезнаходження: 83001, Донецька обл., м. Донецьк, бульвар Шевченка, б.9А
Дата державної реєстрацiї ПрАТ "Укрпiдшипник" зареєстровано 28.07.2011 р.
Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) № 126610500150015006469
Свiдоцтво ААБ № 861545

Опис аудиторської перевiрки та важливих аспектiв облiкової полiтики

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Укрпiдшипник", що додається, яка включає Баланс пiдприємства станом на 31.12.2011р. (Форма № 1), Звiт про фiнансовi результати за 2011р. (Форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв за 2011р. (Форма № 3), Звiт про власний капiтал за 2011р. (Форма № 4), Примiтки до фiнансової звiтностi за 2011р. (Форма № 5).
Нами було розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, вивченi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно вимог МСА 570 "Безперервнiсть" та визначено, що iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть.
Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.
Аудиторський висновок пiдготовлений вiдповiдно до вимог МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 " Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. № 1360.
Описання важливих аспектiв облiкової полiтики
Облiкова полiтика, яка використовується на пiдприємствi, протягом перiоду, була незмiнною, та вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку. Вибрана облiкова полiтика достатньо освiчує форму i методи оцiнки окремих статей звiтностi. Основою бухгалтерського облiку є сприйняття господарських операцiй у момент їх здiйснення. Визнання та оцiнка активiв, зобов'язань i капiталу в бухгалтерському облiку здiйсненi вiдповiдно до вимог, встановлених Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство дотримується принципiв безперервностi дiяльностi, автономностi, повного висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання змiсту над формою, обачностi i принципу єдиного грошового вимiрника.
Концептуальною основою складання та подання фiнансової звiтностi є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до застосованої ним концептуальної основи фiнансової звiтностi, а саме Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнськiй персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, за виконання значних правочинiв, за стан корпоративного управлiння, а також за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю, за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У результатi проведення перевiрки встановлено, що iснують деякi обмеження обсягу роботи аудитора. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв станом на 01.12.2011р. та запасiв станом на 01.12.2011р., оскiльки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Проте, ми виконали альтернативнi процедури для отримання достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв щодо кiлькостi основних засобiв. Ми вважаємо, що можуть iснувати несуттєвi вiдхилення в кiлькостi основних засобiв. Через характер облiкових записiв ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Ми не мали змоги пiдтвердити дебiторську та кредиторську заборгованостi в повнiй мiрi оскiльки є в наявностi незначна заборгованiсть, яка не пiдтверджена актами звiрок з контрагентами. Однак, вищезазначенi обставини, мають обмежений вплив на фiнансовi звiти, не є суттєвими i в цiлому не перекручують загальний фiнансовий стан Товариства.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Укрпiдшипник", що включає Баланс станом на 31.12.2011 року, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що минув на зазначену дату, надає достовiрну та справедливу в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан ПрАТ "Укрпiдшипник" станом на 31.12.2011 року, фiнансовi результати дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, визначеної концептуальної основи фiнансової звiтностi та вимог дiючого законодавства України.
Докладний опис думки аудиторiв про стан фiнансової звiтностi ПрАТ "Укрпiдшипник" викладено в Аудиторському звiтi про достовiрнiсть фiнансової звiтностi ПрАТ "Укрпiдшипник" станом на 31.12.2011 р.

Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої аудитор висловлює думку

Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, що затвердженi рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. N 485.
Вартiсть чистих активiв за балансом ПрАТ "Укрпiдшипник" станом на 31.12.2011 року становить 288448 тис. грн. та перевищує величину статутного капiталу в 773 раза. Спiввiдношення вартостi чистих активiв та величини статутного капiталу пiдприємства вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

Висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання нами були здiйсненi аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визначаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.06 р. № 3480 - IV (iз змiнами i доповненнями) оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.
Протягом 2011 року вiдбулися наступнi змiни у персональному сладi Наглядової Ради.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 22.04.2011 року) у зв'язку з виконанням приписiв Закону України "Про акцiонернi товариства" вiдкликано (припинено повноваження) посадових осiб:

Дата прийняття рiшення Змiни (призначеноIзвiльнено) Посада ПIБ
22.04.2011 Звiльнено Голова Наглядової Ради Мiнченко Анатолiй Каленiкович
22.04.2011 Звiльнено Заступник голови Наглядової Ради Бондаренко Iгор Вiталiйович
22.04.2011 Звiльнено Член Наглядової Ради Кашина Валентина Федорiвна


Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 22.04.2011 року) у зв'язку з виконанням приписiв Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом кумулятивного голосування призначенi посадовi особи:
Дата прийняття рiшення Змiни (призначеноIзвiльнено) Посада ПIБ
22.04.2011 Призначено Член Наглядової Ради Мiнченко Анатолiй Каленiкович
22.04.2011 Призначено Член Наглядової Ради Бондаренко Iгор Вiталiйович
22.04.2011 Призначено Член Наглядової Ради Кашина Валентина Федорiвна

Рiшенням засiдання Наглядової Ради Товариства (протокол засiдання Наглядової Ради вiд 22.04.2011 р.) призначенi посадовi особи:
- Мiнченко Анатолiй Каленiкович призначено на посаду Голови Наглядової Ради;
- Бондаренко Iгор Вiталiйович призначено на посаду Заступника Голови Наглядової Ради;
- Кашина Валентина Федорiвна призначено на посаду Члена Наглядової Ради.
Протягом 2011 року вiдбулися наступнi змiни у персональному сладi Ревiзiйної комiсiї.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 22.04.2011 року) у зв'язку з виконанням приписiв Закону України "Про акцiонернi товариства" вiдкликано (припинено повноваження) посадових осiб:
Дата прийняття рiшення Змiни (призначеноIзвiльнено) Посада ПIБ
22.04.2011 Звiльнено Голова Ревiзiйної комiсiї Клюєва Жанна Вiкторiвна

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 22.04.2011 року) у зв'язку з виконанням приписiв Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом кумулятивного голосування призначенi посадовi особи:
Дата прийняття рiшення Змiни (призначеноIзвiльнено) Посада ПIБ
22.04.2011 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Клюєва Жанна Вiкторiвна
22.04.2011 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Яковенко Олена Станiславiна
22.04.2011 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Чеботарьов Вiктор Анатолiйович

Рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 22.04.2011 р.) призначенi посадовi особи:
- Клюєва Жанна Вiкторiвна призначено на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї;
- Яковенко Олена Станiславiна призначено на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї;
- Чеботарьов Вiктор Анатолiйович призначено на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї.
Iнших дiй, визначених статтею 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.06 р. № 3480 - IV зi змiнами доповненнями ПрАТ "Укрпiдшипник" не здiйснювалось.
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.

Висловлення думки щодо виконання значних правочинiв
Пiд час аудиту було отримано достатнi i належнi аудиторськi докази, щодо виконання ПрАТ "Укрпiдшипник" вимог статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк, приймається наглядовою радою, у разi неприйняття рiшення Наглядовою Радою, рiшення приймається Загальними зборами.
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк, приймається бiльшiстю голосiв акцiонерiв загальних зборiв.
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв загальних зборiв.
У звiтному роцi Наглядовою радою прийняти рiшення про вчинення значних правочинiв ( Протоколи вiд 09.03.2011 р., вiд 23.03.2011 р., вiд 25.03.2011 р., вiд 18.05.2011 р., вiд 17.06.2011 р., вiд 21.06.2011 р., вiд 21.06.2011 р. вiд 29.06.2011 р., вiд 31.08.2011 р., вiд 30.11.2011 р.), чим виконано вимоги Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р.№ 514-VI (iз змiнами i доповненнями).
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, аудитори можуть зробити висновок про те, що виконання значних правочинiв протягом звiтного перiоду вiдповiдало вимогам ст. 70 Роздiлу XIII Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 р. N 514-VI та Статуту Товариства.

Висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства.
Пiд час аудиту було отримано достатнi i належнi аудиторськi докази щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння ПрАТ "Укрпiдшипник" вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту.
Станом на 31.12.2011 р. 10 i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй володiють:

Найменування акцiонера Вид цiнних паперiв Кiлькiсть акцiй, шт. Частка у статутному капiталi, %
SLAV Handel, Vertretung und Bet.Akt.(Austria) Простi iменнi акцiї 206650 94,1844

Формування складу корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до роздiлу IX Статуту, зареєстрованого 28.07.2011.
Протягом 2011 року в ПрАТ "Укрпiдшипник" функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства;
Наглядова рада Товариства;
Виконавчий орган Товариства в особi Генерального директора;
Ревiзiйна комiсiя Товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту.
Служба внутрiшнього аудиту не передбачена.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня.
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю протягом звiтного року здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.

Висловлення думки щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", нами були виконанi процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
Пiд час аудиту було отримано достатнi i належнi аудиторськi докази у вiдповiдностi з вимогами МСА 240 " Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" про вiдсутнiсть чинникiв ризикiв, пов'язаних з викривленням внаслiдок неправдивої фiнансової звiтностi, а саме: мотив, тиск, можливостi, та про вiдсутнiсть чинникiв ризикiв, що виникають через викривлення внаслiдок незаконного привласнення активiв, а саме: мотив, тиск, можливостi, ставлення, логiчне об'рунтування.
Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спланований i виконується вiдповiдно до МСА.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт - аудит"
Код ЄДРПОУ 23980886
Мiсцезнаходження: 83017, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б. 4, офiс 605
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво N 1259, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за N 98. Термiн дiї свiдоцтва продовжений до 04.11.2015 р.
Реєстрацiйнi данi: ТОВ "Стандарт - аудит"
Зареєстроване розпорядженням Виконкому Калiнiнської районної Ради народних депутатiв м. Донецька 12.12.1995 р., № 00366I766 (номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР № 12661200000015436).
Змiни зареєстрованi розпорядженням Виконавчого комiтету Донецької мiської ради 24.12.2008 р., (номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР № 12661070005015436).
Свiдоцтво АО1 № 431307
Керiвник Полосiна Людмила Миколаївна
Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора - Серiя А № 002673 вiд 5.10.1995р., продовжений рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.1999 р, вiд 30.07.2004 р. та вiд 24.09.2009 р. Термiн дiї сертифiката продовжений до 05.10.2014 р.
Контактний телефон (062) 3858391

Дата та номер договору на проведення аудиту: № 910 вiд 26.01.2012 р.
Дата початку та дата закiнчення аудиту: з 26.01.2012 р. до 29.02.2012 р.Аудитор
Директор ТОВ "Стандарт-аудит" IПолосiна Л.М.I
м. Донецьк
29.02.2012 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Показники дiяльностi пiдприємства за останнi 2 роки в розрiзi реалiзацiї послуг:

2010 рiк 2011 рiк

Чистий прибуток 82426,0 8364,0
виручка) вiд реалiзацiї
товарiв та послуг

Собiвартiсть реалiзованих 53397,0 4134,0
товарiв та послуг

Валовий прибуток 29029,0 4230,0
ПрАТ " Укрпiдшипник" на протязi 20 рокiв здiйснює дiяльнiсть пов'язану iз забезпеченням пiдприємств та об'єднань пiдприємств рiзних галузей промисловостi й агропромислового комплексу необхiдною сировиною та продукцiєю.
Одним з перспективних напрямкiв дiяльностi пiдприємства є програма змiцнювання своїх позицiй
на вiтчизняному ринку. На протязi 2011 року товариство займалось здаванням пiд найм примiщень. Основними клiєнтами є ТОВ "Сервiс-Iнвест",ПАТ " АЗОКМ", ПАТ КБ " Актив-банк", ТОВ " Актив Девелопмент Украина",Пiдприємство "GBM-Украина", ПрАТ " Вiстек", ТОВ ФК " Актив".
Галузь дiяльностi емiтента це надання консультацiй юридичним особам з питань комерцiйної дiяльностi, операцiї з нерухомiстю.
У 2011 роцi опосeрeдковано, через пов`язаних вiдносинами контролю осiб, ПрАТ "Укрпiдшипник"
здiйснює iнвестицiї у iндустрiальний сектор:
Iндустрiальний сектор:
1. Виробництво продукцiї, з мiдi й сплавiв мiдi, латунi, нiкелю, цинку, у тому числi круглий прокат, калiбрований прокат, злитки й катанка. У групу входить ПАТ "Артемiвський завод по обробцi кольорових металiв" - один iз найбiльших виробникiв продукцiї з кольорових металiв у Схiднiй Європi. В основi виробничого процесу компанiї лежить одержання чистої мiдi з лома й вiдходiв шляхом вогневого рафiнування, технологiя розроблена в результатi спiвробiтництва з iталiйською компанiєю " Continuus-Properzi" i iспанської "La Farga Lacambra". У спiльному проектi iз цими компанiями на ПАТ "АЗОКМ" був побудований комплекс вогневого рафiнування мiдi з найбiльшою у свiтi пiччю " Continuus-Properzi" (120 тонн).
2. Виробництво калiброваного прокату, круглоланкових ланцюгiв, зварювальних електродiв, а також ковальсько-штампувальне виробництво; У групу входять:
- ПрАТ "Костянтинiвський Металургiйний Завод";
- ПрАТ "Артемiвський машинобудiвний завод "Вiстек". (найбiльший виробник спецiальних високомiцних калiбрований ланцюгiв, призначених для застосування в машинах та обладнаннi гiрничої промисловостi, Виробництво ланцюгiв здiйснюється на унiкальному цепеделательном обладнаннi вiтчизняних i закордонних фiрм. Виробництво сертифiковане за стандартами ISO 9001:2001)
3. Виробництво альтернативних видiв енергiї:
- "Виробничо-енергетичне об'еднання "Вiтроенергопром"; (Єдина приватна ветроєлектростанцiя в Українi, найбiльша з шести iснуючих вiтрових електростанцiй в Українi, з яких реально працюють тiльки четире. Обладающая володiє унiкальним цiлiсно-майновим комплексом по монтажу, експлуатацiї та обслуговування вiтряних агрегатiв в Українi.)
4. Виробництво казанiв опалювальних:
- ПАТ "Машзавод". (Є одним з лiдерiв серед виробникiв побутової опалювальної технiки на територiї колишнього СРСР. За роки роботи пiдприємства було випущено та встановлено понад мiльйон котлiв. Продукцiя пiдприємства представлена на ринку пiд торговою маркою DANI.)
Фiнансовий сектор:
5. Надання всiх видiв банкiвських послуг:
- ПАТ "КБ Актив-Банк";
- ТОВ Фiнансова компанiя "Актив"
8. Надання всiх видiв страхових послуг:
- ПрАТ " Актив-Страхування";
9. Iнвестицiї в розвиток, введення нової конкурентоспроможної продукцiї й нових галузей бiзнесу.

Пiдприємство стикається з цiлим рядом проблем i ризикiв, пов"язанних з полiтичною та економiчною нестабiльнiстю в Українi. Факти ризику дiяльностi емiтенту - iнфляцiя та зниження платоспроможностi населення та пiдприємств, змiни податкового законодавства у частi збiльшення ставок, несприятливої кон"юктури обраних секторiв ринку. Але у пiдприємств в цiх галузях є перспектива.

У 2011 р. усi сили Товариства були сконцентрованi на контролi рiвня затрат, тому що основна увага була нацiлена на контроль ефективностi використання засобiв на розвиток основних направлень бiзнеса.

Конкурентами в галузi послуг та торгiвлi є:

- конкурентами в послугах пiд час здавання примiщень в найм є: ТОВ "ДОМУС", ФОП Фоменко О.О.
   Особливими ознаками розвитку галузей, у яких ПрАТ "Укрпiдшипник" здiйснює дiяльнiсть, є постiйне збiльшення попиту споживачiв ( у сферi послуг з перевезень, маркетингу, iнформацiйно-консультацiйних послуг ,брокерських,банкiвських та страхових послуг тощо). Динамiка цього розвитку є причиною привабливостi для вiтчизнянних та закордонних iнвесторiв. Спостерiгається як збiльшення кiлькiсних показникiв обсягiв реалiзацiї вказаних послуг, так i покращення iї якостi, зокрема, у виглядi розширення спектру у наданнi послуг.

Конкуренцiя на цих ринках потребує вдосконалення у пiдготовцi квалiфiкованих спецiалiстiв, залучення додаткових фiнансових вкладень.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв на пiдприємствi здiйснювались придбання та вiдчуження активiв.

В 2007 роцi основних засобiв надiйшло на загальну суму 652,0 т.грн
з них :
- будiвлi та споруди -166,5т.грн.
- господарчiй iнвентар та iнструменти-68,0т.грн,
- iншi необоротнi матерiальнi активи -417,5т.грн.

У 2007 роцi були здiйсненi валовi капiтальнi iнвестицiї на суму 756,0т.грн., в т.ч- на полiпшення здiйснено суму 142,3 т.грн.
За рiк вибуло основних засобiв з метою їх лiквiдацiї, як непридатних для подальшої експлуатацiї 256,9 т.грн, також частка основних засобiв була реалiзована з метою подальшого отримання доходу-1346,9 т.грн.
Протягом року списано безнадiйної дебiторської заборгованностi на суму 47,3 т.грн.

В 2008 роцi надiйшло основних засобiв на загальну суму 82 т.грн.з них:

-iнструменти,прилади,iнвентар- 14 т.грн.
- багаторiчнi насадження - 2 тис.грн.
- iншi необоротнi матерiальнi активи -66 т.грн.

У 2008 роцi були здiйсненi валовi капiтальнi iнвестицiї на суму 94,0 т.грн., в т.ч. - на полiпшення здiйснено 40,0 т.грн.
За рiк вибуло основних засобiв з метою їх лiквiдацiї, як непридатних для подальшої єксплуатацiї
254,0 т.грн., також частка основних засобiв була реалiзована з метою подальшого отримання доходу -1167,0 т.грн.
Протягом 2008 року було списано безнадiйної дедiторської заборгованностi на суму 450 т.грн.

У 2009 роцi надiйшло основних засобiв на загальну суму 669,0 т.грн., в т.ч введено нових основних засобiв на суму 664,0 т.грн. з них:
- iнструменти та прилади 213,0 т.грн.
- Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи- 143,0 т.грн
-iншi основнi засоби-302 т.грн. У 2009 роцi здiйсненi валовi капiтальнi iнвестицiї на суму 5 т.грн.
За рiк вибуло основних засобiв з метою їх лiквiдацiї, як непридатних для подальшої єксплуатацiї на суму 429,0 т.грн., також частка основних засобiв була реалiзована з метою подальшого отримання доходу-1155 т.грн.
Протягом 2009 року було списано безнадiйної дебiторської заборгованностi на суму 4029 т.грн.

У 2010 роцi надiйшло основних засобiв на загальну суму 5089 т.грн., в т.ч введено в експлуатацiю нових основних засобiв на суму 5089 т.грн.:
-будинки та споруди-4795,0 т.грн.
-машини та обладнання-1,0 т.грн.
-iнструменти та прилади-141,0 т.грн
-багаторiчнi насадження-4,0 т.грн
-iншi основнi засоби-105 т.грн.
-малоцiннi необоротнi активи-43,0 т.грн.
У 2010 роцi здiйсненi валовi капiтальнi iнвестицiї на суму 6105,8 т.грн., в т.ч на полiпшення будiвель та споруд 56,4 т.грн.,на полiпшення машин та обладнання 960,4 т.грн.
За рiк вибуло основних засобiв з метою їх лiквiдацiї, як непридатних для подальшої експлуатацiї на суму-152,0 т.грн., також частка основних засобiв була реалiзована з метою подальшого отримання доходу-789 т.грн.

Протягом 2010 року було списано безнадiйної дебiторської заборгованностi на суму 72,0 т.грн.

У 2011 роцi надiйшло основних засобiв на загальну суму 186,0 тис.грн., а саме:
- машини та обладнання -23 тис.грн.,
- iнструменти,прилади,iнвентар (меблi)-36 тис. грн.,
- iншi основнi засоби- 98 тис.грн.,
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи-29 тис.грн.
Протягом 2011 року здiйсненi валовi капiтальнi iнвестицiї на загальну суму 1152,0 тис.грн.
За рiк вибуло основних засобiв за балансовою вартiстю - 94,0 тис.грн., в т.ч.
-передано для продажу - 44 тис.грн.,
- лiквiдовано основних засобiв по самостiйному рiшенню пiдприємства через повну втрату користi за балансовою вартiстю- 50 тис.грн.
ПрАТ " Укрпiдшипник" в 2011 роцi здiйснював операцiї по реалiзацiї корпоративних прав в пiдприємствi ПЕО " Вiтроенергопром" на загальну суму 33,0 млн.грн., а також векселiв на загальну суму 19 мл. 088 тис.грн. ( цiна придбання склала 17 мл.853 тис.грн.).
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби, це матерiальнi активи, якi пiдприємство мiстить з метою використання за прямим призначенням.
Власнi основнi засоби виробничого призначення :
-будiвлi та споруди- 97627,0 т.грн.
-машини та обладнання- 79,0 т.грн.
-транспортнi засоби- 38,0 т.грн.
-iншi-936,0 т.грн.
Основнi засоби невиробничого призначення:
-будiвлi та споруди-5952,0 т.грн.
-iншi- 35,0 т.грн.
В 2008 роцi переведенi об"єкти операцiйної нерухомостi (будiвлi) в склад iнвестицiйної нерухомостi по справедливiй вартостi.
В 2008 роцi проведена дооцiнка iнвестицiйної нерухомостi до справедливої вартостi на суму 70817 т.грн. На кiнець звiтного перiоду iнвестицiйна нерухомiсть складає 187652,0 т.грн
В 2006 роцi частина майна передано у заставу ВАТ" Державний експортно-iмпортний банк України" на загальну суму 249988,0 т.грн. в якостi забеспечення виконання своїх зобов'язань, щодо повернення кредиту пролонговано до 05.02.2016 р.
ПрАТ " Укрпiдшипник передано в аренду власнi основнi засоби: Адмiнiстративнi примiщення загальною площею 6028,36 м2 в адмiнiстративних будинках за адресою м. Київ, вул.Резницька,3 та м.Донецьк, бул.Шевченко 9а, вул.Челюскiнцев,161.,гаражi загальною площею 20м2.
Утримання активiв в задовiльному станi здiйснюється шляхом проведення планових та капiтальних ремонтiв.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень В єкономiцi України до цього часу мають мiсце особливостi характернi для ринкової економицi. Цi особливостi включають окрiм iнших низьку лiквiднiсть товарiв та послуг вiтчiзняного виробника та високу iнфляцiю, що спостерiгалася до 2011 року.
Нажаль за останнi роки економiка України так i не позбавилася структурних деформацiй i значно вiдстає вiд розвинених країн свiту за сукупною продуктивнiстю виробництва та вiдповiдно - рiвнем добробуту населення. Бiльшiсть пiдприємств залишаються технологiчно вiдсталими, енергоємними, зi слабкою диверсифiкацiю продуктiв та ринку збуту.
Крiм того дiяльнiсть пiдприємства особливо потерпляє вiдколивань валютних курсiв, та економичних умов в Українi. До труднощiв, якi вiдчуваїть пiдприємство, додаються потреба в подальшому розвитку законодавства з питань iнвестицiйної полiтики, незадоволення кон"юктури ринку, платоспроможнiсть.
До того ж економiчнi умови продовжують обмежувати обсяг дiяльнiстi ринку послуг. Ринковi цiни можуть невiдрожати вартiстi активiв, що мало б мiсце найефективному та активному ринку з великою кiлькiстю платоспроможних продавцiв та покупцiв.
З цого приводу можливо зробити наступнi висновки, що до можливiх факторiв ризику в дiяльностi емiтента:
1. Погiршення загальної економiчної ситуацiї в країнi.
2. Спад виробництва на пiдприємствах України.
3. Посилення iнфляцiйних процесiв.
4. Нестабiльнiсть законодавчої бази, змiни в податковiй полiтицi.
5. Недосконалiсть державної iнвестицiйної полiтики.
6. Наявнiсть значної конкуренцiї.
7. Залежнiсть вiд коливання курсу iноземних валют при виконаннi договорiв з закордонними партнерами.
8. Полiтичнi та форс-мажорнi ризики.

У 2011 року внаслiдок фiнансової кризи бiльшiсть галузей промисловостi України вiдчули на собi негативнi наслiдки скорочення попиту на основнi товари та послуги, зниження платоспроможностi клiєнтiв, труднощi зi здiйсненням платежiв. За оцiнками свiтових експертiв кризовi явища в економiцi України триватимуть до кiнця 2012 року. I в умовах, що склалися, саме диверсифiкований портфель активiв емiтента є основним фактором що дозволяє зберiгати стабiльнiсть i здiйснювати ефективну дiяльнiсть ВАТ "Укрпiдшипник".

Наявнiсть стабiльної клiєнтської бази, бездоганної репутацiї серед дiлових партнерiв дозволило емiтенту у цi непростi для економiки України часи зберегти торговий оборот i високу ефективнiсть дiяльностi. А диверсифiкований портфель iнвестицiй у рiзнi галузi промисловостi та бiзнесу дозволив оперативно реагувати на виникаючi проблеми i пiдтримувати всю структуру бiзнесу в цiлому.

Також додатковим позитивним фактором, який дозволив емiтенту зберегти конкурентнi позицiї в умовах кризи, є наявнiсть у структурi активiв ПрАТ "КБ Актив-банк" що дозволяє ефективно здiйснювати платежi згiдно заявок клiєнтiв та задовольняти не тiльки iнтереси групи, але i запити численних бiзнес-партнерiв.

Таким чином за рахунок досконалої структури бiзнес портфеля, оперативного реагування на змiни в бiзнес-середовищi i за рахунок успiшно проведеної реструктуризацiї портфелю емiтент успiшно протистоїть викликам свiтової фiнансової кризи i це вселяє абсолютну впевненiсть що змiни в економiцi України не тiльки не вплинуть на ефективнiсть дiяльностi компанiї, але i додатково посилять її положення та репутацiю як серед клiєнтiв так i на конкурентному ринку.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України. Протягом 2011 року ВАТ "Укрпiдшипник" сплачувало штрафи та пенi по порушенню законодавства України на загальну суму 2,0 т.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Протягом 2011 р. ПрАТ "Укрпiдшипник" додержувався всiх обов"язкових економичних нормативiв.
Джерелом фiнансових ресурсiв на пiдприємствi були прибуток, амортизацiйнi вiдрахування, кредиторська заборгованiсть, кредити та залучення. Фiнансування ПрАТ "Укрпiдшипник" у 2011 роцi буде здiйснюватися частково за рахунок коштiв отриманих вiд реалiзацiї власних послуг (70%), через недостатнiсть робочого капiталу, виникає необхiднiсть поповнення оборотних коштiв запозиченними у банкiв (30%).

Для визначення фiнансової полiтики пiдприємства розробляється довгострокова стратегiя (бiзнес-план), для чого використовується прогнозування ринкового попиту та конкуренцiї; визначення товарних прiоритетiв виробництва та маркетингової стратегiї. Ставляться задачi з пiдвищення якостi послуг, прогнозується обсяг продаж послуг в залежностi вiд конкурентноздатностi , обирається фiнансова стратегiя, визначаються цiльовi показники собiвартостi та рентабельностi
Пiсля прийняття рiчної стратегiчної програми розраховуються показники платоспроможностi:
Для розрахунку поточної платоспроможностi розраховуються показники лiквiдностi: робочий капiтал, коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi), коефiцiєнт швидкої лiквiдностi, iнтервал незахищеностi
Для розрахунку довгострокової платоспроможностi розраховуються показники структурного капiталу: коефiцiєнт власного капiталу, коефiцiєнт заборгованостi, спiввiдношення зобов'язань та власного капiталу, коефiцiєнт покриття вiдсоткiв.
Зазначений аналiз дозволяє визначити спiввiдношення мiж власними грошовими коштами та залученими, в результатi якого приймається рiшення про кредитування для дiяльностi пiдприємства.

Платоспроможнiсть пiдприємства-емiтента проаналiзована на основi даних балансу про активи шляхом розрахунку коефiцiєнтiв абсолютної лiквiдностi, швидкої лiквiдностi i покриття.
-Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi, розрахований як спiввiдношення грошових коштiв i дебiторської заборгованостi до поточних зобов'язань, на 31.12.2011 р. становить 1,08. Значення даного коефiцiєнта перевищує норму, яка дорiвнює 0,6 - 0,8.
-Коефiцiєнт покриття, що характеризує спiввiдношення поточних активiв пiдприємства до його поточних зобов'язань на 01.01.2011 р. становить - 1,89 на 31.12.2011 р. - 1,08 при нормi 1,0 - 2,0.

Нарiвнi з аналiзом платоспроможностi при оцiнцi фiнансового положення пiдприємства необхiдна характеристика його фiнансової стiйкостi, яка встановлюється шляхом розрахунку коефiцiєнтiв фiнансування (структури капiталу), автономiї та фiнансової незалежностi.
-Коефiцiєнт автономiї пiдприємства, що вiдображає частку власного капiталу в загальному об'ємi коштiв на 31.12.2011 р. склав 0,34 при нормi данного коефiцiєнту не менше за 0,25.
-Коефiцiєнт фiнансової незалежностi, розрахований як спiввiдношення власних коштiв до залучених, на 31.12.2011 р. становить 0,5 при нормi не менш 0,2.
На основi приведених показникiв можна зробити висновок, що ПрАТ " Укрпiдшипник" є платоспроможним та фiнансово-стiйким пiдприємством, виходячи зi значення коефiцiєнтiв автономiї та фiнансової незалежностi.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Усi угоди по основнiй дiяльностi ПрАТ " Укрпiдшипник" укладає станом на 1 календарний рiк i неяких невиконаних зобов"язань по цим угодам за звiтний перiод не має.
На 2011 рiк укладено пiдприємством договорiв на надання послуг та реалiзацiю товарiв юридичним особам на загальну суму 732136,0 т.грн.
Частина з них пролонгована на 2012 рiк.
Велика кiлькiсть договорiв на закупiвлю товарiв,матарiалiв та запасних частин. Також укладалися договори на навчання персоналу, надання послуг стороннiх органiзацiй з ремонту та обслуговування основних фондiв, на перевезення, аудиторськi послуги,придбання цiнних паперiв та iншi.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Стратегiя дiяльностi ПрАТ "Укрпiдшипник" спрямована на збалансування бiзнес портфеля, диверсифiкацiю ведення бiзнесу в умовах кризи, оптимiзацiю витрат, ефективне управлiння ризиками компанiй та пiдтримка високих показникiв лiквiдностi пiдприємств.

Основними прiоритетними напрямками ведення бiзнесу є:
Кольорова металургiя:
- Оптимiзацiя структури витрат при виробництвi продукцiї
- Розширення клiєнтської бази, диверсифiкацiя напрямкiв реалiзацiї продукцiї
- Дослiдження i розробки в областi природничих i технiчних наук i т.п.
- Збереження та розширення асортиментного ряду продукцiї, що випускається:
o Плоский i круглий прокат кольорових металiв;
o Рафiнування мiдi й вiлiвок плоских i круглих злiткiв;
o Первинна металургiйна переробка лому й вiдходiв кольорових металiв на основi мiдi, алюмiнiю та цинку;
Машинобудування::
- Оптимiзацiя структури собiвартостi продукцiї, що випускається,
- Оптимiзацiя i пошук альтернативних постачальникiв сировини
- Пiдвищення якостi продукцiї, що випускається:
o Виробництво високоякiсного калiброваного прокату;
o Виробництво гiрнiчошахтного й гiрнiчодобувного встаткування;
o Вироби з металевих порошкiв (електроди, металовiробi);
o Виробництво опалювальних казанiв.

Страхування й банкiвська дiяльнiсть:
- Розробка нових перспективних банкiвських продуктiв
- Оптимiзацiя роботи з корпоративними клiєнтами банку
- Розширення клiєнтської бази
- Збалансований рiст i розширення регiональної мережi
- Пiдтримання високого рiвня лiквiдностi
- Надання всього спектру послуг страхування (медичне й автомобiльне страхування, страхування майна, iпотека, страхування вiдповiдальностi);

Альтернативна енергетика:
- Ефективна експлуатацiя об'єктiв Новоазовської ВЕС
- Пошук стратегiчного партнера для збiльшення потужностi вiтроелектростанцiї
- Вивчення ринку перспективних розробок в галузi виробництва вiтряних агрегатiв

Вважаємо, що обов"язок кожного пiдприємства забеспечувати високу рентабельнiсть використання iнвестованих у нього коштiв. Тому однiєю з найважливiших функцiй менеджменту Товариства на наступнi роки є планування майбутнього бiзнесу таким чином, щоб забеспечити належний рiвень рентабельностi, зростання ринкової капiталiзацiї за рахунок освоєння нових напрямкiв дiяльностi в перспективних галузях i розширення географiї дiяльностi за рахунок регiонiв далекого i ближнього зарубiжжя.

Важливим чинником ефективного розвитку вiтчизняних компанiй та залучення ними iнвестицiйних ресурсiв є налагодження зв"язкiв з iнвесторами. В Українi ця дiяльнiсть лише починае розвиватися. Однак iї значення поступово пiдвищуватиметься, особливо в умовах поглиблення фiнансової кризи. Важливим чинником успiшностi українських компанiй є запровадження найкращої мiжнародної практики корпоративного управлiння. Одним из завдань корпоративного управлiння є пiдвищення ефективностi управлiння фiнансами товариства, що дуже актуально для пiднесення нацiональної економiки. Прийняття закону України "Про акцiонернi товариства" є значним досягненням українського законодавства, сприятиме пiдвищенню iнвестицiйної привабливостi нашої країни внаслiдок запровадження цивiлiзованих механiзмiв захисту iнтересiв iнвесторiв, зростанню позитивного iмiджу України як країни з ринковою економiкою, капiталiзацiї акцiонерних товариств та подальшiй адаптацiї вiтчизняного законодавства до законодавства європейських країн.

Товариство планує залишитися одним iз провiдних пiдприємств i надалi працюватиме для процвiтання України.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Витрат на дослiдження та розробки пiдприємство протягом року не було.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається За звiтний перiод ПрАТ "Укрпiдшипник" стороною у судових справах не виступає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Товариство у 2011 роцi переглянуло усi фундаментальнi засади ведення бiзнесу, координацiї стратегiчного бачення мiсiї та змiсту дiяльностi пiдприємства, що зумовило перехiд системи до нового стану рiвноваги, яка є необхiдною передумовою для її подальшого розвитку. Подолання кризи не може здiйснюватись автоматично, воно має бути органiзовано органом управлiння пiдприємством, яке нацiлене на найбiльш оперативне виявлення ознак кризового стану та створення вiдповiдних передумов для його своєчасного подолання з метою забезпечення вiдновлення життєздатностi окремого пiдроздiлу пiдприємства, недопущення виникнення ситуацiї його банкрутства.
Ефективнiсть дiяльностi ПрАТ "Укрпiдшипник" на внутрiшньому i зовнiшньому ринках багато в чому визначається позитивним iмiджем у сферi бiзнесу, високим рiвнем виробничого та фiнансового менеджменту, вимогливим контролем за якiстю виробленої продукцiї, сучасними технологiями, а також професiоналiзмом, належною квалiфiкацiєю, високим iнтелектуальним рiвнем команди однодумцiв, здатної досягти успiху у вирiшеннi поставлених завдань.
Весь цей час Товариство цiлiспрямовано працює на розвиток вiтчизняної та регiональної єкономiки, пiдтримку українського товаровиробника, реалiзацiю соцiальних програм.
Будучи соцiально орiєнтованою, компанiя, ставлячи перед собою цiль - розвиток персоналу, ПрАТ "Укрпiдшипник" забезпечує робочими мiсцями бiльш нiж 8 тис. чоловiк. Ми постiйно створюємо новi навчальнi й розвиваючi програми для наших спiвробiтникiв, якi повиннi бути готовi до нової кон'юнктури ринку.
В 2011 роцi в умовах жорсткого фiскального тиску на пiдприємства та бизнес ПрАТ "Укрпiдшипник" удалось реалiзувати свої фiнансовi, технологiчни та комерцiйнi винаходи та посилити позицiї у основних сегментах ринку товарiв, робот та послуг.
Iнтереси ПрАТ "Укрпiдшипник" представленi бiльш нiж у двадцяти країнах свiту, якi охоплюють три континенти. Нашi клiєнти - мiжнародна фiнансова елiта, що цiнує спiвробiтництво з нами за високу якiсть продукцiї послуг i стабiльнiсть у роботi.
Протягом 2011 р. консолiдована звiтность з дочiрними пiдприємствами не складалась.
З кризи, яка охопила всю економiку країни у 2011 року Товаристу вдалось вийти оновленим, готовим до реформ i змiн.