ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
21.05.2010 232I1I10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000068381 іменні прості Бездокументарна Іменні 1.700 219410 372997.000 100.0000000
Опис Товариство у 2010 р. виконало вимоги ч. 2 статтi 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо iснування акцiй виключно в бездокументарнiй формi (отримало свiдоцтво № 232I1I10 вiд 21.05.2010 р., та депонувало глобальний сертифiкат 26.07.2010 г.). Попереднi свiдотства № 287I1I93 вiд 15.12.1993 р та 243I1I96 вiд 07.05.2006 р., 143I1I99 вiд 22.04.1999 р. втратили чiннiсть. Розмiщення акцiй - вiдкрите. Форма iснування - бездокументарна. Додаткової емiсiї акцiй за звiтний перiод не проводилось. Торгiвля ЦП емiтента на бiржовому ринку та iнших органiзацiйно оформлених позабiржових ринках ЦП не вiдбувалася. На виконання приписiв Закону України "Про акцiонернi товариства" 29.04.2011р. в Бiржовий список Приватного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "IННЕКС" рiшенням Котирувальної комiсiї (протокол № 21 вiд 29.04.2011 р.) у якостi позалiстингових цiнних паперiв були внесенi акцiї простi iменнi ВАТ "УКРПIДШИПНИК". Протоколом №2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.07.2011 р. змiнено найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПIДШИПНИК" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПIДШИПНИК", у звязку з чим, змiнено свiдотство про реєстрацiю випуску акцiй Товариства № 232I1I10 дата реєстрацiї 21.05.2010 р., дата видачi 23.08.2011 р. та припинено котирування акцiй у якостi позалiстингових у бiржовому списку ПрАТ " "Фондова бiржа "IННЕКС". Акцiї Товариства не можуть купуватися та продаватися на фондовiй бiржi за винятком продажу шляхом проведення на бiржi аукцiону.