ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Актив-страхування"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  31446152
Місцезнаходження  м. Київ, Подiльський, 04070, м.Київ, вул.Борисоглiбська, буд.3, поверх 4.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 330932, АВ 330931
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  04.07.2007
Міжміський код та телефон  (044) 277-70-90
Факс  (044) 277-70-91
Вид діяльності  Послуги у сферi страхування
Опис  Надає послуги щодо: - страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] - страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); - страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ.
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Актив-Банк"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  26253000
Місцезнаходження  м. Київ, Подiльський, 04070, м.Київ, вул.Борисоглiбська,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 534114
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.06.2010
Міжміський код та телефон  (044)2582919
Факс  (044)2582612
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
Опис  Надає послуги щодо вiдкриття рахункiв у цiнних паперах, зарахування цiнних паперiв на рахунки цiнних паперiв аласникiв, зберiгання цiнних паперiв, обслуговування операцiй щодо цiнних паперiв на рахунках власникiв цiнних паперiв.
 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  м. Київ, Шевченкiвський, 04107, м.Київ, вул. Тропiнiна, буд.7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  (044)585-42-40
Факс  (044)585-42-41
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Приватне акцiонерне товариство Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв (ВДЦП) було створене у 2008 роцi. Акцiонерами ВДЦП є зберiгачi цiнних паперiв та органiзатори торгiвлi. Держава у складi акцiонерiв представлена Нацiональним банком України. Головними завданнями ВДЦП є надання якiсних депозитарних й клiрингових послуг, а також втiлення найкращих мiжнародних практик з депозитарної дiяльностi на ринку України. ВДЦП є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства Мiжрегiональний фондовий союз (МФС) Емiтенту надаються послуги по зберiганню глобального сертифiката випускiв цiнних паперiв, обслуговуванню операцiй емiтента з цiнними паперами власного випуску, формуванню зведених облiкових реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. Реєстр складається депозитарiєм на пiдставi даних облiкових реєстрiв, наданих зберiгачами, з якими даний депозитарiй має кореспондентськi вiдносини. Облiковi реєстри власникiв цiнних паперiв формуються зберiгачами на пiдставi записiв на вiдкритих у них рахунках у цiнних паперах цих власникiв.
 
Найменування  ТОВ "Стандарт-Аудит"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  23980886
Місцезнаходження  Донецька область, Калинiнський, 83017, м.Донецьк, вул. Овнатаняна , 4.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  1259
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  062 385-83-91
Факс  062 385-83-91
Вид діяльності  Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту.
Опис  Свiдоцтво N 1259, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за N 98. Термiн дiї свiдоцтва продовжений до 04.11.2015 р. Аудитор, який надає аудиторськi послуги емiтенту. Сертифiкат аудитора: Сертифiкат аудитора Полосiної Л.М., серiї А № 002673 вiд 5.10.1995р., продовжений рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.1999 р, вiд 30.07.2004 р. та вiд 24.09.2009 р. Термiн дiї сертифiката продовжений до 05.10.2014 р.