ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 10.12.2015

Особлива інформація на 04.12.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

04.12.2015Припинено повноваженняГенеральний директорIгнатов Олександр Євгенiйовичд/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних0
Зміст інформації:
Повноваження Генерального директора Iгнатова Олександра Євгенiйовича (паспорт: серiя номер виданий дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) припинено 04.12.2015 р. згiдно з рiшенням Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "Укрпiдшипник" (протокол вiд 04.12.2015 року) . Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.. Рiшення прийнято 04.12.2015 р. Наглядовою Радю Приватного акцiонерного товариства " "Укрпiдшипник" .
04.12.2015ОбраноГенеральний директорIгнатов Олександр Євгенiйовичд/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних0
Зміст інформації:
Генеральний директор Iгнатов Олександр Євгенiйович (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) обран 04.12.2015 р. згiдно з Рiшенням прийнятим Наглядовою радою Товариства (п. 9.3.2.8 Статуту Товариства повноваження стосовно обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства делегованi Наглядовiй радi Товариства) з "05" грудня 2015 року по "04" грудня 2016 року включно за його згодою. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник господарського управлiння.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.