ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 10.12.2015

Особлива інформація на 04.12.2015

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Iгнатов Олександр Євгенiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

07.12.2015

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укрпiдшипник"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 84500, м. Артемiвськ, вулиця Артема, будинок 6, поверх 3
4. Код за ЄДРПОУ 13495470
5. Міжміський код та телефон, факс 044 537-30-44, 044 537-30-44
6. Електронна поштова адреса yakovenko_e@up.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

07.12.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 234, Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

09.12.2015

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.up.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

10.12.2015

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}