ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 08.12.2014

Особлива інформація на 03.12.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГенеральний директорГончаренко Михайло Борисовичд/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних0
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Гончаренко Михайло Борисович (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) припиненi повноваження за згодою сторiн 04 .12.2014 року. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 03.12.2014 року. (п. 9.3.2.8 Статуту Товариства повноваження стосовно обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства делегованi Наглядовiй радi Товариства). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посад i- 7 рокiв 6 мiс.
д/нОбраноГенеральний директорIгнатов Олександр Євгенiйовичд/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних0
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Iгнатов Олександр Євгенiйович ( дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) обрата на посаду Генерального директора ПрАТ "Укрпiдшипник" з 05 грудня 2014 року за його згодою. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 1 рiк по "04" грудня 2015 року включно. Iншi посади, якi Iгнатов Олександр Євгенiйович обiймав за останнi 5 рокiв : начальник господарського управлiння. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 03.12.2014р. (п. 9.3.2.8 Статуту Товариства повноваження стосовно обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства делегованi Наглядовiй радi Товариства.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.