ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Особлива інформація на 20.06.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГенеральний директорГончаренко Михайло Борисовичд/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних0
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Гончаренко Михайло Борисович (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) припиненi повноваження 21.06.2014 р. (Протокол засiдання Наглядової ради товариства вiд 20.06.2014 р.) Строк, протягом якого особа перебувала на посадi- 7 рокiв . Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшиник" 14 червня 2007 р. на посаду Генерального директора було обрано Гончаренка Михайла Борисовича. Строк повноважень - 1 рiк. У зв'язку з тим, що Статутом Товариства повноваження, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, делегованi Наглядовiй радi Товариства, Наглядова рада Товариства кожний наступний рiк приймала рiшення про продовження строку повноважень Гончаренко М.Б., як Генерального директора ПрАТ "Укрпiдшиник". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПризначеноГенеральний директорГончаренко Михайло Борисовичд/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних0
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Гончаренко Михайло Борисович (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) призначена с 22.06.2014 р. Строк повноважень - 1 рiк. Статутом Товариства повноваження, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, делегованi Наглядовiй радi Товариства, Наглядова рада Товариства ПрАТ "Укрпiдшипник" . На засiданнi Наглядової ради ПрАТ "Укрпiдшипник" вiд 20 червня 2014 року було прийнятто рiшення про продовження строку повноважень Генерального директора Товариства Гончаренка Михайла Борисовича, ще на один рiк: з 22 червня 2014 року до 21 червня 2015 року включно. Акцiями Товариства не володiє. Iншi посади, якi Гончаренко Михайло Борисович обiймав протягом останнiх пяти рокiв своєї дiяльностi: генеральний директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.