ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Особлива інформація на 20.06.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гончаренко Михайло Борисович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.06.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укрпiдшипник"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 84500, м. Артемiвськ, вулиця Артема, будинок 6, поверх 3
4. Код за ЄДРПОУ 13495470
5. Міжміський код та телефон, факс 062 388-99-20, 062 388-96-35
6. Електронна поштова адреса yakovenko_e@up.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

23.06.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

д/н, Бюлетень.Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

25.06.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.up.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)