ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 08.12.2017

Особлива інформація на 01.12.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

01.12.2017Припинено повноваженняГенеральний директорIгнатов Олександр Євгенiйовичд/н, д/н, (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних )0
Зміст інформації:
Повноваження Генерального директора Iгнатова Олександра Євгенiйовича (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) припинено 04.12.2017 р. (дата вчинення дiї 01.12.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (протокол вiд 01.12.2017 року).
01.12.2017ОбраноГенеральний директорIгнатов Олександр Євгенiйовичд/н, д/н, (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних )0
Зміст інформації:
Генеральний директор Iгнатов Олександр Євгенiйович (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) обрано (продовження строку повноважень ) 05.12.2017 року (дата вчинення дiї 01.12.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник господарського управлiння, генеральний директор. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (протокол вiд 01.12.2017 року). Згiдно Статуту Товариства повноваження стосовно обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства делегованi Наглядовiй радi Товариства.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.